Användarvillkor

Ikraftträdandedatum: 1a januari 2024

1. Introduktion och tillämpningsområde

Välkommen till Tripplo.com, en digital plattform som drivs av Rank High AB (Org.nr 559047-8144), belägen på Hantverkargatan 53, lgh 1103, 112 31 Stockholm, Sverige. Dessa användarvillkor reglerar din användning av vår webbplats och tjänster, där vi erbjuder ett brett utbud av rabattkoder och erbjudanden från olika onlinebutiker och företag. Genom att få tillgång till Tripplo.com godkänner du att vara bunden av dessa villkor, som utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig och Rank High AB.

2. Definitioner

I dessa användarvillkor avses med:

 • “Vi”, “Oss”, “Vår” hänvisar till Rank High AB, som driver Tripplo.com.
 • “Användare”, “Du”, “Din” hänvisar till varje individ eller enhet som får tillgång till eller använder våra tjänster.
 • “Tjänster” inkluderar alla funktionaliteter, funktioner, applikationer och tjänster som tillhandahålls av Tripplo.com.
 • “Innehåll” omfattar all text, grafik, användargränssnitt, visuella gränssnitt, fotografier, varumärken, logotyper, ljud, musik, konstverk och datorprogram.
 • “Rabattkoder” avser koder som tillhandahålls på vår plattform som erbjuder rabatter eller specialerbjudanden på produkter eller tjänster från tredjepartsleverantörer.

3. Tripplo.coms tjänsters natur

Tripplo.com fungerar som en mellanhand mellan dig och olika onlineåterförsäljare. Vi tillhandahåller en plattform där du kan få tillgång till ett brett utbud av rabattkoder och specialerbjudanden från dessa återförsäljare. Det är viktigt att notera att vi inte direkt säljer några produkter eller tjänster; vår roll är att underlätta din tillgång till potentiella besparingar på köp som görs genom våra partnerleverantörer.

4. Användarbehörighet och tillgång

För att använda våra tjänster måste du vara minst 18 år gammal eller ha laglig ålder i din jurisdiktion för att ingå ett bindande kontrakt. Genom att få tillgång till Tripplo.com försäkrar och garanterar du att du uppfyller detta ålderskrav. Våra tjänster är inte avsedda för personer under 18 år.

5. Användarkonto och registrering

Även om du kan bläddra på Tripplo.com utan att registrera dig, kan vissa funktioner i våra tjänster kräva att du skapar ett konto. När du registrerar dig godkänner du att tillhandahålla korrekt, aktuell och komplett information om dig själv enligt våra registreringsformulär. Du ansvarar för att bibehålla konfidentialiteten för ditt konto och lösenord och för att begränsa åtkomsten till din dator. Du godkänner att acceptera ansvar för alla aktiviteter som sker under ditt konto eller lösenord.

6. Användning av rabattkoder och erbjudanden

Rabattkoder och erbjudanden som finns tillgängliga på Tripplo.com är föremål för villkor som fastställts av de respektive onlinebutikerna eller företagen. Vi ansvarar inte för inlösen, fel, utelämnanden eller utgången av onlinekuponger. Det är ditt ansvar att säkerställa att en rabatt tillämpas innan du slutför ett köp på leverantörens webbplats. Vi lämnar inga garantier gällande noggrannheten eller tillförlitligheten av något rabatt- eller kampanjerbjudande.

7. Användarens ansvar och uppförande

Som användare av Tripplo.com förväntas du använda våra tjänster ansvarsfullt och lagligt. Detta inkluderar att inte delta i någon aktivitet som kan skada oss eller andra användare. Specifikt godkänner du att inte:

 • Använda våra tjänster i något olagligt syfte.
 • Försöka få obehörig åtkomst till vårt system eller delta i någon aktivitet som stör, minskar kvaliteten på, inkräktar på prestandan av, eller försämrar funktionaliteten hos, våra tjänster.
 • Använda våra tjänster för att distribuera eller posta skräppost, kedjebrev, tävlingar, skräpmejl, pyramidspel eller andra former av förfrågningar eller annonsering.
 • Posta eller distribuera något material som inkräktar på och/eller bryter mot någon tredje parts rättighet eller någon lag.

8. Immateriella rättigheter

Alla immateriella rättigheter i innehållet, designen, texten, grafiken och annat material på Tripplo.com och i urvalet eller arrangemanget av sådant material ägs av Rank High AB eller dess licensgivare. Varumärkena, handelsnamnen och logotyperna som visas på Tripplo.com är egendom av Rank High AB eller andra tredje parter. Ingenting i dessa användarvillkor ska tolkas som att det ger någon licens eller rätt att använda något sådant varumärke, handelsnamn eller logotyp utan det föregående skriftliga medgivandet från respektive ägare.

9. Innehållets noggrannhet och tillförlitlighet

Även om vi strävar efter att se till att informationen på Tripplo.com är korrekt och uppdaterad, kan vi inte garantera tillförlitligheten eller noggrannheten i sådan information. Innehåll på vår webbplats kan innehålla felaktigheter eller typografiska fel. Ändringar och förbättringar av informationen på vår webbplats görs periodvis. Vi förbehåller oss rätten att ändra, upphöra med eller avbryta någon aspekt av våra tjänster när som helst, inklusive tillgängligheten av någon funktion, databas eller innehåll.

10. Förbjudna aktiviteter

Under användandet av Tripplo.com ska du inte:

 • Reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller exploatera någon del av våra tjänster, användning av våra tjänster eller tillgång till våra tjänster utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss.
 • Posta eller överföra genom Tripplo.com något material som bryter mot eller inkräktar på andras rättigheter, är olagligt, hotfullt, kränkande, förtalande, invasivt för privatlivet eller publicitetsrättigheter, vulgärt, obscen, profant eller på annat sätt anstötligt.
 • Engagera dig i något beteende som, enligt vårt eget gottfinnande, begränsar eller hindrar någon annan användare från att använda eller ta del av Tripplo.com.

11. Tredjepartslänkar och tjänster

Våra tjänster kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av Rank High AB. Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, integritetspolicyerna eller praxis hos några tredjepartswebbplatser eller tjänster. Du erkänner och godkänner att Rank High AB inte ska vara ansvarigt eller skyldigt, direkt eller indirekt, för någon skada eller förlust som orsakats eller påstås ha orsakats av eller i samband med användning av eller förlitan på sådant innehåll, varor eller tjänster som finns på eller genom sådana webbplatser eller tjänster.

12. Ändringar av tjänsten

Rank High AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller upphöra med tjänsten (eller någon del av den) med eller utan meddelande. Du godkänner att Rank High AB inte ska vara ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, uppehåll eller upphörande av tjänsten.

13. Ansvarsbegränsning

I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag ska Rank High AB inte vara ansvarigt för några direkta skador, indirekta skador, tillfälliga skador eller följdskador, inklusive men inte begränsat till, skador för förlust av vinster, goodwill, användning, data eller andra immateriella förluster (även om Rank High AB har informerats om möjligheten av sådana skador), som resultat av: (i) användningen eller oförmågan att använda tjänsten; (ii) obehörig åtkomst till eller ändring av din data; (iii) uttalanden eller beteenden från någon tredje part på tjänsten; eller (iv) någon annan fråga relaterad till tjänsten.

14. Skadeersättning

Du godkänner att skadeersätta Rank High AB, dess dotterbolag, associerade bolag, tjänstemän, agenter och andra partner och anställda, för alla förluster, ansvar, anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatkostnader, som görs av någon tredje part på grund av eller som uppstår ur din användning av tjänsten i strid med dessa användarvillkor och/eller som följd av en överträdelse av dessa användarvillkor och/eller någon överträdelse av dina framställningar/skildringar och garantier som anges ovan.

15. Friskrivningar

Tripplo.com tillhandahålls på en “som den är” och “som tillgänglig” basis. Rank High AB frånsäger sig uttryckligen alla garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, de underförstådda garantierna för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte och icke-intrång. Vi garanterar inte att Tripplo.com kommer att vara felfritt, inte heller garanterar vi noggrannheten eller tillförlitligheten av någon information som erhållits genom tjänsten.

16. Användarfeedback och inlämningar

Vi välkomnar din feedback och förslag om hur vi kan förbättra våra tjänster. Alla idéer, förslag, dokument eller förslag som du skickar till Rank High AB via våra tjänster eller e-post är på egen risk och kan användas av oss utan någon skyldighet, inklusive monetär eller erkännande, och är inte konfidentiella.

17. Uppsägning av användning

Rank High AB förbehåller sig rätten, efter eget godtycke, att avsluta din tillgång till hela eller delar av Tripplo.com, med eller utan meddelande. Skäl för uppsägning kan inkludera, men är inte begränsade till, brott mot dessa användarvillkor, begäran från brottsbekämpande myndigheter eller andra statliga organ, upphörande eller väsentlig ändring av tjänsten, eller oväntade tekniska problem eller problem.

18. Tillämplig lag och jurisdiktion

Dessa användarvillkor ska styras av och tolkas i enlighet med svensk lag, utan att ge effekt åt några principer om lagkonflikter. Eventuella tvister som uppstår från dessa användarvillkor eller din användning av tjänsten ska vara föremål för de exklusiva domstolarnas jurisdiktion i Stockholm, Sverige.

19. Tvistlösning

Vid eventuella tvister, anspråk eller oenigheter som uppstår från eller i samband med dessa användarvillkor eller brott mot dessa, ska parterna använda sina bästa ansträngningar för att lösa tvisten. I detta syfte ska de rådgöra och förhandla med varandra i god tro. Om de inte når en lösning inom en period av 60 dagar, ska tvister, efter meddelande från ena parten till den andra, slutligen avgöras av domstol i Stockholm, Sverige.

20. Delbarhet

Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor anses vara ogiltig av en behörig domstol, ska parterna ändå överenskomma om att domstolen ska sträva efter att verka för parternas avsikter som återspeglas i bestämmelsen, och de övriga bestämmelserna i användarvillkoren ska förbli i full kraft och verkan.

21. Ändringar av användarvillkoren

Rank High AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa användarvillkor utan förvarning. Det är ditt ansvar att regelbundet granska dessa användarvillkor för uppdateringar/ändringar. Din fortsatta användning av webbplatsen efter att ändringar har publicerats innebär att du accepterar och godkänner revisionerna.

22. Överlåtelse

Du får inte överlåta eller överföra dessa användarvillkor, genom lagens verkan eller på annat sätt, utan Rank High AB:s föregående skriftliga samtycke. Varje försök från din sida att överlåta eller överföra dessa användarvillkor, utan sådant samtycke, kommer att vara ogiltigt och utan verkan. Rank High AB får överlåta eller överföra dessa användarvillkor, efter eget godtycke, utan begränsning.

23. Dispensklausul

Att Rank High AB inte verkställer någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor kommer inte att utgöra ett avkall på framtida verkställighet av den rättigheten eller bestämmelsen. Avkall från någon sådan rättighet eller bestämmelse ska endast vara giltigt om det är skriftligt och undertecknat av en behörigt auktoriserad representant för Rank High AB.

24. Företagsinformation

För eventuella förfrågningar eller juridisk korrespondens, vänligen hänvisa till följande företagsinformation:

Rank High AB
Org.nr: 559047-8144
Adress: Hantverkargatan 53, lgh 1103, 112 31 Stockholm, Sverige
Telefon: +46 722-016786
E-post: axel@tripplo.com

Detta är det registrerade kontoret för Rank High AB, som driver webbplatsen Tripplo.com.

25. Kontakt och meddelanden

Alla meddelanden eller annan kommunikation till Rank High AB som rör dessa användarvillkor bör skickas till den angivna företagsadressen eller e-postadressen. Vi kommer att kommunicera med dig via e-post eller genom att publicera meddelanden på Tripplo.com. För avtalsändamål samtycker du till att ta emot kommunikation från oss elektroniskt och godkänner att alla avtal, meddelanden, avslöjanden och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt uppfyller alla juridiska krav som sådan kommunikation ska vara skriftlig.